Vedtægter

 

 

Uddrag

Navn, hjemsted og formål

§1
Foreningens navn er Ateistisk Selskab
(på engelsk: “Danish Atheist Society”).

Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen.

§2
Foreningens formål er:

1. at være en forening for ikke-troende

2. at arbejde for en total adskillelse mellem religion og stat, således at alle mennesker ligestilles uanset deres religiøse synspunkter og verdensbillede

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

4. at opfordre folk til at tænke kritisk og selvstændigt om liv og eksistens

5. at støtte dem, der i en overvejende religiøs verden ønsker at forholde sig til deres tvivl og skepticisme overfor religion og anden overtro

6. at arbejde for udbredelsen af et naturalistisk verdensbillede, der bygger på kritisk tænkning og den videnskabelige metode

§3
Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Foreningens holdninger vedtages alene af generalforsamlingen i form af resolutioner. Resolutioner kan vedtages på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.
Resolutioner kræver vedtagelse på generalforsamlingen med et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Foreningens medlemmer kan som enkeltpersoner eller grupper give udtryk for sine meninger og holdninger som medlemmer af Ateistisk Selskab, forudsat at de tilkendegiver, at de udtrykte holdninger ikke nødvendigvis er foreningens holdninger.

Medlemskab og økonomisk grundlag

§4
Medlemskab af foreningen kan tildeles enhver som:
1. er ateist og areligiøs
2. er enig i foreningens formål
3. er fyldt 18 år og dermed myndig i Danmark

Ved ateist forstås en person, der ikke tror på nogen guddom. Ved areligiøs forstås en person, der ikke bekender sig til nogen religion.

Indmeldelse skal ske skriftligt (herunder elektronisk) og indeholde en erklæring om, at man accepterer disse vedtægter. Medlemskabet er først gyldigt når det skriftligt er bekræftet af foreningen. Man opnår først stemmeret på generalforsamlingen efter mindst tre måneders medlemskab.

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretæren og træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

Bestyrelsen ajourfører en medlemsliste. Medlemslisten må kun udleveres til andre personer i det omfang deres virke for foreningen betinger det.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen men kan ikke overstige en maksimal grænse på 250 kr. årligt. En ny maksimal sats kan kun vedtages af generalforsamlingen.

Et medlem af foreningen er en person, der har betalt det fastsatte kontingent. Medlemskabet dækker en kontingentperiode på et år, og et medlem har stemmeret ved den generalforsamling, der ligger i kontingentperioden (efter mindst 3 måneders medlemskab). Derudover kan bestyrelsen definere andre medlemstyper, der ikke har samme rettigheder som almindelige medlemmer. Kun medlemmer, der betaler det fastsatte kontingent, har stemmeret i foreningen.

§5
Et medlem af foreningen kan ved enstemmighed i bestyrelsen ekskluderes, hvis helt særlige forhold giver anledning dertil. Medlemmet skal først have lejlighed til at udtale sig, ligesom en eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamling som selvstændigt punkt på dagsordenen. Eksklusion kræver vedtagelse på general-forsamlingen med et flertal på 2/3 af de fremmødte.

§6
Ateistisk Selskab er en non-profit-forening. Kontingentet går til dækning af udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Kontingentperioden varer et år, og kontingentperiodens startdato fastsættes af bestyrelsen.