Vedtæfter for Ateistisk Selskab

 

Navn, hjemsted og formål

§1

 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: “Danish Atheist Society”)

Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen

§2

 Foreningens formål er:

 1. at være en forening for ikke-troende
 2. at arbejde for en total adskillelse mellem religion og stat, således at alle mennesker ligestilles uanset deres religiøse synspunkter og verdensbillede
 3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister
 4. at opfordre folk til at tænke kritisk og selvstændigt om liv og eksistens
 5. at støtte dem, der i en overvejende religiøs verden ønsker at forholde sig til deres tvivl og skepticisme overfor religion og anden overtro
 6. at arbejde for udbredelsen af et naturalistisk verdensbillede, der bygger på kritisk tænkning og den videnskabelige metode

§3

 Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Foreningens holdninger vedtages alene af generalforsamlingen i form af resolutioner. Resolutioner kan vedtages på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Resolutioner kræver vedtagelse på generalforsamlingen med et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Foreningens medlemmer kan som enkeltpersoner eller grupper give udtryk for sine meninger og holdninger som medlemmer af Ateistisk Selskab, forudsat at de tilkendegiver, at de udtrykte holdninger ikke nødvendigvis er foreningens holdninger.

Stk. 2: Enhver siddende formand eller næstformand, lokalt eller nationalt, samt medlemmer af Ateistisk Selskab, der måtte have funktion af en talsmand el.lign., må ikke fortsætte i deres nuværende funktion, hvis de bestrider et politisk mandat og repræsenterer et politisk parti.

Medlemskab og økonomisk grundlag

 

§4

 

Medlemskab af foreningen kan tildeles enhver som:

 1. er ateist og areligiøs
 2. er enig i foreningens formål
 3. er fyldt 18 år og dermed myndig i Danmark
 4. bor i Danmark eller er dansk statsborger, hvis bosiddende i udlandet

Ved ateist forstås en person, der ikke tror på nogen guddom. Ved areligiøs forstås en person, der ikke bekender sig til nogen religion.

Bestyrelsen kan give dispensation for disse krav til et ansøgende medlem på baggrund af en individuel undersøgelse.

Indmeldelse skal ske skriftligt (herunder elektronisk) og indeholde en erklæring om, at man accepterer disse vedtægter. Medlemskabet er først gyldigt når det skriftligt er bekræftet af foreningen. Man opnår først stemmeret på generalforsamlingen efter mindst tre måneders medlemskab.

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretæren og træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

Bestyrelsen ajourfører en medlemsliste. Medlemslisten må kun udleveres til andre personer i det omfang deres virke for foreningen betinger det.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, men kan ikke overstige en maksimal grænse på 250 kr. årligt. En ny maksimal sats kan kun vedtages af generalforsamlingen.

Et medlem af foreningen er en person, der har betalt det fastsatte kontingent. Medlemskabet dækker en kontingentperiode på et år, og et medlem har stemmeret ved den generalforsamling, der ligger i kontingentperioden (efter mindst 3 måneders medlemskab). Derudover kan bestyrelsen definere andre medlemstyper, der ikke har samme rettigheder som almindelige medlemmer. Kun medlemmer, der betaler det fastsatte kontingent, har stemmeret i foreningen.

§5

Et medlem af foreningen kan ved enstemmighed i bestyrelsen ekskluderes, hvis helt særlige forhold giver anledning dertil. Medlemmet skal først have lejlighed til at udtale sig, ligesom en eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamling som selvstændigt punkt på dagsordenen. Eksklusion kræver vedtagelse på generalforsamlingen med et flertal på 2/3 af de fremmødte.

§6

Ateistisk Selskab er en non-profit-forening. Kontingentet går til dækning af udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Kontingentperioden varer et år, og kontingentperiodens startdato fastsættes af bestyrelsen.

Generalforsamling

 

§7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og kan træffe afgørelse i alle spørgsmål vedrørende foreningen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes med mindst 28 dages varsel ved almindeligt brev eller e-mail til foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes altid fysisk. Bestyrelsen kan arrangere, at medlemmer kan deltage digitalt fra andre lokaliteter.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der skal behandles af generalforsamlingen, skal være underskrevet af mindst to stemmeberettigede medlemmer som forslagsstillere.

For at et forslag kan behandles af generalforsamlingen kræves det, at mindst én af forslagsstillerne er personligt til stede.

Dirigenten kan opfordre til, at et fremsendt forslag, før afstemning om dets vedtagelse, omformuleres (rettes tekstuelt) af en på generalforsamlingen tilstedeværende forslagsstiller. Dirigenten skal tilse, at omformuleringen ikke ændrer forslagets sigte og mål nævneværdigt.

Ethvert stemmeberettiget medlem af foreningen kan stille op til enhver post i bestyrelsen. Et medlem skal skriftligt tilkendegive sit kandidatur over for den siddende bestyrelse mindst 14 dage før generalforsamlingen og vedlægge en præsentationstekst beregnet til udsendelse til medlemmerne.

På generalforsamlingen skal der foreligge en revideret medlemsliste.

Hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har én stemme. Et medlem kan stemme ved fuldmagt. Fuldmægtigen skal være et stemmeberettiget medlem og kan maksimalt repræsentere ét fraværende medlem. Fuldmagten skal være i skriftform og indsendes til den siddende bestyrelse (eventuelt pr. e-mail sendt fra fuldmagtsgiverens adresse) mindst 7 dage før generalforsamlingen. En fuldmagt må ikke binde fuldmægtigens stemmeafgivning og gælder alene for én bestemt generalforsamling.

Til vedtagelse af forslag eller personvalg kræves mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmer. Ved personvalg stemmes altid om kandidaterne enkeltvis. Ved stemmelighed bortfalder forslag, mens der ved personvalg trækkes lod.

Dirigenten kan beslutte at gennemføre skriftlig afstemning.

Bestyrelsens formand drager omsorg for, at der ved generalforsamlingen føres et beslutningsreferat. Dette offentliggøres senest 14 dage efter generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

§8

På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år samt godkendelse heraf
 3. Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Budget samt godkendelse heraf
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i følgende rækkefølge:
  1. Valg af formand (lige år for to år ad gangen) eller næstformand (ulige år for to år ad gangen)
  2. Valg af op til syv menige bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år ad gangen med halvdelen i lige og halvdelen i ulige år)
 7. Valg af op til to bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Godkendes formandens beretning ikke og/eller godkendes regnskabet ikke, skal bestyrelsen stille sit mandat til rådighed og dirigenten indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§9

 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst en fjerdedel eller 50 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde

følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af de forslag, der har begrundet generalforsamlingens indkaldelse

Bestyrelsen

 

§10

 

Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse bestående af op til syv personer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. Et medlem kan kun vælges til én bestyrelsespost ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Suppleanter vælges for et år ad gangen. De valgte suppleanter er hhv. første og anden suppleant i den rækkefølge, stemmetallene angiver.

§11

Hvis formand eller næstformand udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, så vælger bestyrelsen en fungerende formand eller næstformand blandt bestyrelses- medlemmerne.

Hvis der udtræder medlemmer af bestyrelsen i en valgperiode indtræder de på generalforsamlingen valgte suppleanter.

Tillidsposter i Ateistisk Selskab er som udgangspunkt ulønnede. Dog kan bestyrelsen godkende vederlag til personer med opgaver af en vis størrelse.

Beløbsrammen skal optræde i det budget, der fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen, sammen med en begrundelse. Der refunderes kun udgifter, der direkte kan relateres til foreningens arbejde. Hvis vederlaget vedrører en person med stemmeret i bestyrelsen er vedkommende inhabil.

Stk. 4: Hvis formand eller næstformand udtræder af formandskabet grundet et politisk mandat jf. § 3, stk. 2, kan et 2/3 flertal af bestyrelsen vælge at lade vedkommende indtræde i bestyrelsen som menigt medlem.

Stk. 5: Formand og næstformand må tage op til 6 måneders orlov fra bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen konstituerer en midlertidig formand eller næstformand. Titlen skal anføres som midlertidig formand eller næstformand. Hvis formand eller næstformand ikke kan genindtræde efter 6 måneder, vælges en ny ved næste generalforsamling uanset valgperiode.

§12

Der indkaldes til bestyrelsesmøde når formanden eller mindst to bestyrelses- medlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede til et varslet bestyrelsesmøde.

Afstemninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsens formand drager omsorg for, at der ved bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat. Formanden sørger for, at medlemmerne orienteres om bestyrelsens virke via foreningens hjemmeside og/eller nyhedsbrev.

Bestyrelsen kan uddelegere ansvar til udvalg og lokale grupper samt ungdomsgrupper i det omfang bestyrelsen måtte finde det nødvendigt.

Regnskab og revision

 

§13

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Revisor har til enhver tid adgang til at gennemgå regnskab og beholdninger. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisor. Regnskabet skal tilsendes revisoren inden den 1. februar. Revisoren reviderer regnskabet såvel talmæssigt som kritisk og giver regnskabet en påtegning om, hvorvidt regnskabet opfylder vedtægternes krav.

Vedtægtsændringer

 

§14

Ændring af foreningens vedtægter kan ske på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves et stemmeflertal på 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer.

Tegningsregler og hæftelse

 

§15

Formanden tegner foreningen. Ved økonomiske dispositioner udover den daglige drift kræves underskrift af både formand og mindst et andet bestyrelsesmedlem.

Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Foreningens opløsning

 

§16

 Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen inden 4 uger indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan ske med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Ved opløsning anvendes foreningens evt. overskydende midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning til andre foreninger, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttig formål.

Ændringshistorik

 

 • Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 17. november 2002
 • Ændret på ordinær generalforsamling den 27. april 2003
 • Navn ændret til Ateistisk Selskab på generalforsamling den 31. maj 2006
 • Ændret på generalforsamling den 16. april 2007
 • Ændret på generalforsamling den 27. april 2008
 • Ændret på generalforsamling den 19. april 2009
 • Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. december 2009
 • Ændret på generalforsamling den 18. april 2010
 • Ændret på generalforsamling den 10. april 2011
 • 4 ændret på generalforsamling den 12. april 2015
 • 4 ændret på generalforsamling den 3. april 2016
 • 8 (antal bestyrelsesmedlemmer) ændret på generalforsamling den 2. april 2017
 • 3, stk. 2, § 11, stk. 4 og 5 tilføjet og §9 ændret på generalforsamling den 15.

april 2018

 • 16, afsnit 2, præciseret på generalforsamling den 7. april 2019
 • 7 udvidet (flere lokationer), §8 pkt 5 udvidet (godkendelse), §11 udvidet (vederlag) på generalforsamling den 14. juni 2020

Vedtægterne er gyldige fra den 14. juni 2020.