Vedtægter

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Foreningens navn er Ateistisk Selskab, på engelsk: “Danish Atheist Society”.

§ 2

Foreningen har hjemsted i Danmark, hvor hjemstedet afgøres af bestyrelsen.

§ 3

Ateistisk Selskab er en partipolitisk uafhængig organisation, der har følgende formål:

 1. at arbejde for et sekulært samfund, herunder en adskillelse mellem religion og stat, således at alle mennesker ligestilles uanset deres religiøse synspunkter og verdensbillede
 2. at oplyse offentligheden om ateistiske synspunkter og derved mindske fordomme om ateister
 3. at opfordre til at tænke kritisk og selvstændigt om liv og eksistens
 4. at støtte dem, der ønsker at forholde sig til deres tvivl og skepticisme overfor religion og anden overtro
 5. at arbejde for udbredelsen af et verdensbillede, der bygger på kritisk tænkning og den videnskabelige metode
 6. at oplyse om religions indvirkning på individer såvel som på fællesskaber og samfund

MEDLEMSKAB

§ 4

Medlemskab af foreningen kan tildeles og opretholdes af enhver som:

 1. er ateist og areligiøs
 2. er enig i foreningens formål
 3. er fyldt 18 år
 4. bor i Danmark eller er dansk statsborger
 5. ikke er ekskluderet fra foreningen

Ved ateist forstås en person, der ikke tror på nogen guddom. Ved areligiøs forstås en person, der ikke bekender sig til nogen religion.

Stk. 2. Bestyrelsen kan give dispensation fra disse krav til et ansøgende medlem på baggrund af en individuel vurdering.

§ 5

Indmeldelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt når det skriftligt er bekræftet af foreningen.

§ 6

Udmeldelse skal ske skriftligt og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Stk. 2. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 7

Et medlem af foreningen kan ekskluderes. Dette kræver enstemmighed i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal give medlemmet en skriftlig begrundelse for at behandle eksklusionssagen. Medlemmet skal derefter have mulighed for at blive hørt.

Stk. 3. Eksklusionen skal på førstkommende generalforsamling til afstemning med 2/3 flertal for at opretholdes. Bestyrelsen skal sikre at det ekskluderede medlem har mulighed for skriftligt at besvare bestyrelsens begrundelse.

ØKONOMISK GRUNDLAG

§ 8

Ateistisk Selskab er en non-profit-forening.

Stk. 2. Kontingentet går til dækning af udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Stk. 3. Kontingent opkræves én gang årligt, datoen fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 5. Der refunderes kun udgifter, der direkte kan relateres til foreningens arbejde.

§ 9

Arbejdet i Ateistisk Selskab er som udgangspunkt ulønnet. Dog kan bestyrelsen beslutte at udbetale vederlag.

Stk. 2. Budgettet skal indeholde en beløbsramme for vederlag.

Stk. 3. Hvis vederlaget vedrører en person med stemmeret i bestyrelsen, er vedkommende inhabil i beslutninger vedrørende vederlaget.

GENERALFORSAMLING

§ 10

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde. Bestyrelsen kan arrangere deltagelse på flere lokationer.

Stk. 3. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og har været medlem minimum de tre seneste måneder, med én stemme hver.

Stk. 4. Det er ikke muligt at brevstemme.

Stk. 5. Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved fuldmagt. Fuldmægtigen skal være et stemmeberettiget medlem og kan maksimalt repræsentere ét fraværende medlem. Fuldmagten skal være skriftlig og være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen. En fuldmagt må ikke binde fuldmægtigens stemmeafgivning og gælder alene for én bestemt generalforsamling.

Stk. 6. Ethvert stemmeberettiget medlem af foreningen er valgbar til enhver post i bestyrelsen. Et medlem skal skriftligt tilkendegive sit kandidatur over for den siddende bestyrelse mindst 21 dage før generalforsamlingen og vedlægge en præsentationstekst beregnet til udsendelse til medlemmerne. Bestyrelsessuppleanter, revisor eller kritisk revisor kan også opstilles på generalforsamlingen.

Stk. 7. Til vedtagelse af forslag eller personvalg kræves tilslutning fra mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede. Ved stemmelighed bortfalder forslag, mens der ved personvalg trækkes lod.

Stk. 8. Der kan stilles ændringsforslag under behandlingen af forslag. Dirigenten skal tilse, at ændringsforslagene ikke ændrer forslagets sigte og mål nævneværdigt.

Stk. 9. Ved personvalg stemmes altid om kandidaterne enkeltvis. Dirigenten tilser at kandidater præsenteres inden valget.

Stk. 10. Til ændring af foreningens vedtægter kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Stk. 11. Hvis mindst ét medlem ved generalforsamlingen udtrykker ønske om det, foretages der skriftlig afstemning.

Stk. 12. På generalforsamlingen skal der foreligge en revideret medlemsliste.

Stk. 13. Bestyrelsen sørger for at der føres et beslutningsreferat. Dette skal godkendes af dirigenten. Referatet offentliggøres for foreningens medlemmer senest 21 dage efter generalforsamlingen.

§ 11

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes skriftligt med mindst 28 dages varsel til foreningens medlemmer.

Stk. 2. Forslag skal have mindst to stemmeberettigede medlemmer, som forslagsstillere, og skal være bestyrelsen i hænde mindst 21 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Mindst én af forslagsstillerne skal være personligt til stede ved behandling af forslaget på generalforsamlingen for motivering af forslaget.

Stk. 4. Den endelige dagsorden med forslag og kandidater udsendes mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsorden skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning samt godkendelse heraf
 4. Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forslag til budget samt godkendelse heraf
 7. Valg til bestyrelsen: A. Valg af formand, næstformand eller kasserer B. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer B. Valg af bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor eller kritisk revisor
 9. Eventuelt

Stk. 6. Forkastes bestyrelsens beretning og/eller regnskabet, skal bestyrelsen stille sit mandat til rådighed og bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af:

 1. Formand, næstformand eller kasserer
 2. Bestyrelsen
 3. 3 bestyrelsesmedlemmer
 4. Enten mindst en fjerdedel eller 50 af foreningens medlemmer

Stk. 2. Den indkaldende part fremsender skriftligt til bestyrelsen det eller de forslag, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Dette er det eneste, der kan behandles. Undtaget er eksklusion, jævnfør § 7 stk. 3 og personvalg, jævnfør § 13 stk. 7.

Stk. 3. Hvis den indkaldende part er § 12 stk. 1d skal det fremgå tydeligt, at alle de pågældende medlemmer tilslutter sig samme forslag. Desuden skal mindst halvdelen af de pågældende medlemmer deltage for at generalforsamlingen gennemføres.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder den endelige dagsorden.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter at kravet herom er modtaget af bestyrelsen, og indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer.

BESTYRELSEN

§ 13

Bestyrelsen består af op til 9 personer: Formand, næstformand, kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Formandens primære opgave er at være foreningens repræsentant i det offentlige rum med ret til at udtale sig på foreningens vegne, samt drive retningen for foreningens visioner og politiske linje.

Stk. 3. Næstformandens primære opgave er at lede foreningen organisatorisk.

Stk. 4. Formand og kasserer er på valg i lige år sammen med 3 menige bestyrelsesposter. Næstformand er på valg i ulige år sammen med 3 menige bestyrelsesposter.

Stk. 5. Suppleanter vælges for et år ad gangen. De valgte suppleanter er henholdsvis første og anden suppleant i den rækkefølge, stemmetallene angiver.

Stk. 6. En siddende formand eller næstformand må ikke samtidig bestride et politisk mandat eller repræsentere et politisk parti. Sker dette, kan personen tage orlov jævnfør § 13 stk. 9, eller fratræde posten, men fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem.

Stk. 7. Hvis formand, næstformand eller kasserer fratræder posten i en valgperiode, så vælger bestyrelsen en fungerende formand, næstformand eller kasserer iblandt sig. Titlen skal anføres som konstitueret formand, konstitueret næstformand eller konstitueret kasserer. Valget gælder da frem til næste generalforsamling.

Stk. 8. Hvis der udtræder medlemmer af bestyrelsen i en valgperiode, indtræder de på generalforsamlingen valgte suppleanter. Valget gælder da frem til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 9. Bestyrelsen kan give formand eller næstformand op til 6 måneders orlov. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for orloven. Bestyrelsen konstituerer en midlertidig formand eller næstformand. Titlen skal anføres som midlertidig formand eller midlertidig næstformand. Hvis formand eller næstformand ikke kan genindtræde efter 6 måneder, træder § 13 stk. 7 i kraft.

§ 14

Det første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling med valg til bestyrelsen er et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor stående udvalg besættes og forretningsordenen vedtages.

Stk. 2. Der indkaldes til bestyrelsesmøde når formand, næstformand eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 3. Næstformand, i dennes fravær formand, indkalder til og leder bestyrelsesmøder.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede til et varslet bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Afstemninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for, at der ved bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat.

Stk. 8. Bestyrelsen vedtager og vedligeholder selv sin forretningsorden.

§ 15

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, lokale grupper samt ungdomsgrupper til varetagelse af bestemte opgaver.

§ 16

Et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes fra bestyrelsen. Dette kræver enstemmighed i bestyrelsen, det pågældende bestyrelsesmedlem undtaget.

Stk. 2. Bestyrelsen skal give bestyrelsesmedlemmet en skriftlig begrundelse for at behandle eksklusionssagen. Bestyrelsesmedlemmet skal derefter have mulighed for at blive hørt.

REGNSKAB OG REVISION

§ 17

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2. Kasserer er ansvarlig for den daglige økonomiske drift, herunder håndtering af bilag samt udarbejdelse af årsregnskab.

Stk. 3. Revisor har til enhver tid adgang til at gennemgå regnskab og beholdninger. Årsregnskabet skal mindst 28 dage før ordinær generalforsamling være revideret af revisor.

Stk. 4. Hvis revisor er valgt på generalforsamlingen, fungerer denne samtidig som kritisk revisor. Anvendes ekstern revisor, vælges en kritisk revisor på generalforsamlingen.

Stk. 5. Revideret årsregnskabet skal være tilgængeligt for kritisk revisor, hvis en sådan er valgt, mindst 28 dage før ordinær generalforsamling.

TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

§ 18

Formand, næstformand og kasserer tegner foreningen.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

INVESTERING

§ 19

Foreningen kan udføre risikovillig investering. Generalforsamlingen beslutter beløbsrammen.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager foreningens investeringer, herunder udpegning af én eller flere ansvarlige, der står for den daglige drift.

FORENINGENS OPLØSNING

§ 20

Foreningen kan kun opløses efter godkendelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Stk. 2. De to generalforsamlinger skal afholdes med mindst 60 dages mellemrum.

Stk. 3. Ved opløsning anvendes foreningens overskydende midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning til andre foreninger, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Ændringshistorik

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 20. marts 2022